Preview

Российский кардиологический журнал

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Alfonso F., Adamyan K., Artigou J., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P., Cohen A., Diliç M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., González I., Filipiak K., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C., Marinskis G., Cas L.D., Moreira L., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., van der Wall E., Varga A., Lüscher T.F. СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ. НОВАЯ РЕДАКЦИОННАЯ ИНИЦИАТИВА МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА РЕДАКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛОВ. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СЕТИ РЕДАКТОРОВ. Российский кардиологический журнал. 2017;(5):78-84. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-5-78-84

For citation:


Alfonso F., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., van der Wall E., Varga A., Lüscher T.F., Adamyan K., Artigou J., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P., Cohen A., Diliç M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., González I., Filipiak K., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C., Marinskis G., Cas L.D., Moreira L., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S., Rødevand O., Saade G. DATA SHARING: A NEW EDITORIAL INITIATIVE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS. IMPLICATIONS FOR THE EDITORS´ NETWORK. Russian Journal of Cardiology. 2017;(5):78-84. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-5-78-84

Просмотров: 152


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1560-4071 (Print)
ISSN 2618-7620 (Online)